List of irrigation schemes assigned to HoReCo in 2018/2019

Table below shows the list of irrigation schemes assigned to HoReCo in 2018/2019 No Irrigation scheme Area (Ha) Sectors District 1 Nyiramageni 180 Mamba Gisagara 2 Mwura-Gatare 110 Musha na Gikonko Gisagara 3 Kibugazi 108 Kibirizi, Ndora na Muganza Gisagara...